Privacy policy

Gegevensbescherming van DE DANSCOACH
DE DANSCOACH is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
DE DANSCOACH – bewegen naar de kern
Eefje Huntink
eefje@dedanscoach.com
06 12242996
Amsterdam

DE DANSCOACH verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van bepaalde diensten en/of omdat u deze zelf aan DE DANSCOACH verstrekt.


Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geslacht
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie (telefonisch, schriftelijk of elektronisch)
– Gegevens over uw activiteiten op de website van DE DANSCOACH
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Omdat leeftijd bij gebruik van de website niet te controleren is, wordt de ouders / voogd / verantwoordelijken over de jongere dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld van een minderjarige, neem dan contact op via eefje@dedanscoach.com, dan wordt de informatie verwijderd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden
DE DANSCOACH verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betalingen
– Om, indien nodig, contact op te nemen om dienstverlening uit te kunnen voeren
– Te informeren over wijzigingen van diensten
– Om diensten te leveren
– Voor het eventueel verzenden van een nieuwsbrief, actie en/of reclamefolder
– DE DANSCOACH verwerkt ook persoonsgegevens als de wet hiertoe verplicht, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
DE DANSCOACH neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DE DANSCOACH) tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden
DE DANSCOACH bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden tot 7 jaar na het beëindigen van de dienstverlening bewaard. Indien u uw gegevens eerder uit de archieven wilt laten verwijderen, kunt u contact op te nemen met Eefje Huntink, eefje@dedanscoach.com

Delen van persoonsgegevens met derden
DE DANSCOACH deelt persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DE DANSCOACH blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan DE DANSCOACH persoonsgegevens aan andere derden verstrekken in het kader van de dienstverlening, echter dit gebeurd alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden
DE DANSCOACH gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DE DANSCOACH gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden cookies geplaatst die uw surfgedrag bijhouden zodat op maat gemaakte content en advertenties aangeboden kunnen worden. Bij uw eerste bezoek aan de website wordt al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: 
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Afhankelijk van uw cookie-instellingen worden op deze website ook cookies geplaatst door derden (te weten Facebook, Twitter, LinkedIn) in het kader van het delen van informatie van deze website via social media.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DE DANSCOACH en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die van u bij DE DANSCOACH beschikbaar zijn, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar eefje@dedanscoach.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt gevraagd om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Er wordt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, gereageerd op uw verzoek.
DE DANSCOACH wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DE DANSCOACH neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via eefje@dedanscoach.com